Hidden Invader

27 tekstów – auto­rem jest Hid­den In­va­der . 

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 17 grudnia 2013, 18:09

Vingador

Gdy mężczyz­na opuszczał po­mie­szcze­nie, ogień wciąż tlił się na sczer­niałych kończy­nach je­go ofiary. Swąd spa­leniz­ny uno­sił się po całym po­koju, mie­szając się z gryzący­mi per­fu­mami pod­pa­lacza. Nic nie wska­zywało na to, że [...] — czytaj całość

opowiadanie • 2 grudnia 2013, 19:25

Nareszcie w domu

Nie mu­sicie mi wie­rzyć, sam bym te­go nie zro­bił. Piszę to tyl­ko dla­tego, że jeśli ko­muś o tym nie po­wiem to roz­sadzi mnie to od środ­ka. To wszys­tko wy­darzyło się mniej więcej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 1 grudnia 2013, 23:44

- Naprawdę chcesz się zwolnić?

- Nap­rawdę chcesz się zwolnić?
- Nudzi mnie już ta ro­bota – od­po­wie­dział Cień. - Zlo­kali­zuj cel, za­bij, wróć po zapłatę. I tak cały czas, dzień w dzień. Ty tak nie uważasz?
- [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 29 listopada 2013, 21:06

Pierwsze logowanie - ale co dalej?

Nap­rawdę, w każdej be­cie jest to sa­mo. Cały ten motłoch po­leciał na łeb na szyję, na­wet się nie zas­ta­nawiając. Nicho­las stał w bez­ruchu na pla­cu głównym, roz­glądając się po oko­licy, która zdawała [...] — czytaj całość

opowiadanie • 24 listopada 2013, 22:45

Pierwsze logowanie - czas start!

Nicho­las955 znaj­do­wał się na ryn­ku mias­ta Bi­for. Okrągły plac, wyłożony ta­kim sa­mym ka­mieniem jak od­chodzące od niego dro­gi. Wraz z blis­ko setką in­nych osób stał nieopo­dal drew­niane­go po­des­tu, z które­go He­rold miał [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 20 listopada 2013, 21:20

W delegacji

- Dob­rze wiesz, że dziś jest mo­ja ko­lej! - trzy­nas­to­let­nia dziew­czyn­ka tupnęła z oburze­niem nogą, pat­rząc gniew­nie na swo­jego star­sze­go o dwa la­ta brata.
- I co z te­go? Za­bijesz mnie? - spytał [...] — czytaj całość

opowiadanie • 12 listopada 2013, 22:55

Bru­tal­na siła za­wiodła, jes­teśmy zgubieni. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 listopada 2013, 22:04

I w proch się obrócisz (9)

Mężczyz­na po­pat­rzał na niego z dezaprobatą.
- Ty tak na serio?
Chłopak zmar­szczył brwi.
- Myślisz, że so­bie ro­bię ja­ja?! To patrz!
Pstryknął, a z je­go uniesionej dłoni wys­trze­lił płomień, przy­pomi­nający wijący się sznur, i pomknął [...] — czytaj całość

opowiadanie • 2 listopada 2013, 17:59

I w proch się obrócisz (8)

Kac­per nie do­wie­rzał włas­nym oczom. Znaj­do­wał się na szczy­cie og­romnej wieży, na­leżącej do gi­gan­tyczne­go ka­mien­ne­go kom­plek­su. Mur, prze­cina­ny po­dob­ny­mi baszta­mi, ciągnął się na kil­ka­set metrów. Po­za nim było tyl­ko... morze la­wy. Gdzie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 30 października 2013, 21:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hidden Invader

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność